We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Vereniging - Terugblik Themamiddag Netwerkgeneeskunde (2020-03)

Artikel in PDF
Bureau NVDV

Op 13 december 2019 vond de NVDV themamiddag Netwerkgeneeskunde in de dermatologie plaats. Aanleiding hiervoor waren het Visiedocument 2025 van de FMS [1] en het in het hoofdlijnenakkoord van 2018 opgenomen programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek (DJZOJP). [2] 

Het vertrekpunt voor de juiste zorg op de juiste plek is de mogelijkheid voor mensen om in de context van ziekte zo goed mogelijk te functioneren. Het gaat om het bevorderen, het behoud of het herstel van functioneren in de brede zin van het woord. [3] Het streven is om van daaruit (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichterbij mensen te brengen (verplaatsen) en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Het ministerie van VWS wil deze beweging versnellen en verspreiden.

Doel en opzet
Doel van de bijeenkomst was om de leden kennis te laten maken met initiatieven op het gebied van DJZOJP/netwerkgeneeskunde en te zorgen voor verheldering, inspiratie en een open discussie. De NVDV nodigde acht collega’s uit voor een korte en bondige pitch over hun initiatieven. [4] Het bestuur stelde aan hun de volgende vragen:
1. Hoe past dit binnen netwerkgeneeskunde?
2. Hoe verbetert het de zorg?
3. Hoe wordt het gefinancierd?

Anderhalvelijnszorg
Friesland - Robert Damstra presenteerde het anderhalvelijnszorg initiatief in Drachten, dat onder leiding van zorgverzekeraar Friesland (DFZ) startte in 2014. De huisartscoöperatie is daarbij de aannemende partij die het beleid bepaalt en afspraken maakt met de zorgverzekeraar. Huisartsen en specialisten benoemen tezamen de onderwerpen welke voor deze zorgverplaatsing in aanmerking komen. Men huurt medisch specialisten in via het MSB van het ziekenhuis. De dermatologie vervult hierin een voortrekkersrol op zowel het gebied van het aantal patiënten alsmede de ontwikkeling van het project. Dermatologie verrichtte in 2019 ongeveer 15% van de totale productie in de anderhalve lijn. In 6 jaar tijd is het initiatief opgeschaald van 4 deelnemende vakgroepen naar 10. 

Overijssel – Guus Kuiters presenteerde het Zwolse initiatief van anderhalvelijnszorg met als doel te zoeken naar een werkzame en doelmatige vorm van samenwerking tussen de lijnen. Het uitgangspunt hierbij was het optimaliseren van contacten ten behoeve van scholing van de eerste lijn. Centraal staat de inzet van een participerende dermatoloog en eventueel van een VS-dermatologie in de huisartsenpraktijk. Het betreft een langetermijninvestering, evaluatie vindt dan ook pas in de toekomst plaats. 

Phizi – Karin Houtman presenteerde het concept van Phizi, een samenwerkingsverband opgericht door medisch specialisten (dermatologen en plastisch chirurgen) met als doel de hoogfrequente, laag-complexe chirurgische ingrepen efficiënter, goedkoper en dichter bij huis te laten plaatsvinden, met behoud van kwaliteit en regie. Participerende specialisten opereren hiertoe in de huisartsenpraktijk nadat de huisarts een geschikte casus aanbiedt via de Siilo-app en triage plaatsvindt door de dermatoloog. Financiering vindt plaats via een passantentarief; tevens ging een pilot van start met financiering vanuit de S3-innovatiepot. Parallel hieraan doet IQ Healthcare onderzoek naar kosteneffectiviteit, kwaliteit en patiënttevredenheid. 

Netwerkzorg 
Track, Trace and Tackle – Ewout Baerveldt belichtte TrackCura. Onder die naam startte begin 2018 een samenwerking tussen het Dermahaven, Erasmus MC, Steunpunt KOEL, Green Orange en e-Health Company om de huisarts te helpen bij het vervullen van zijn poortwachtersfunctie en het kiezen van de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment. Een onjuiste diagnose van de huisarts kan leiden tot onnodige behandeling en verwijzing, of te late behandeling. Hiertoe ontwikkelde TrackCura een feedbacksysteem waarmee de huisarts inzicht krijgt in eigen kennis en kunde in de vorm van data over de gestelde diagnoses en de verwijskwaliteit.

Bedside teaching met de NHG-Standaard – Op initiatief van Peter Arnold ging een pilot van start met de Stuurgroep Regionale Zorgagenda (een samenwerkingsverband tussen Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Zorgbelang Gelderland). Het doel is de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen te implementeren en tevens het effect op de zorgconsumptie te evalueren. Implementatie van de NHGStandaard vond plaats via bedside teaching door een participerende dermatoloog. De effecten op de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid waren positief, al vlakte het effect op de leercurve na vier maanden af. Ondanks dat het effect op kosten niet meetbaar bleek, was zorgverzekeraar Menzis dusdanig positief dat men opschaling van het project toezegde voor de hele regio Gelderse Vallei.

HuidKOMPAS – Rick Waalboer-Spuij sprak over het decentraal netwerk HuidKOMPAS (Kankerzorg Op Maat voor PAtiënt en Specialist). Dit samenwerkingsnetwerk wil duidelijkheid verschaffen welke zorg waar geleverd kan en mag worden binnen de dermato-oncologie. Het doel is de verwijsstromen te optimaliseren met als ultieme doel: de juiste zorg op de juiste plek; dichtbij als het kan, gecentraliseerd als het moet. Hiertoe zet men richtlijnen om naar werkbare zorgpaden. Als pilot is het Regionale Zorgpad Melanoom uitgewerkt dat in de regio Zuid-West inmiddels een breed draagvlak heeft. Uitwerking van andere zorgpaden zal volgen.

Technologie 
Ksyos – Leonard Witkamp sprak in zijn presentatie over dedigitale transitie van zorg met als doel de ziekenhuismuren te ontmantelen en de zorg vrijwel geheel buiten het ziekenhuis zoals we dat kennen, plaats te laten vinden. In zijn gezondheidsinstelling anno 2030 is live-contact met de dermatoloog vrijwel geheel vervangen door digitaal contact van dermatoloog met huisarts of paramedicus op afstand of met de patiënt via Skype, zonder wachttijd. Interventies vinden plaats in speciaal daarvoor opgerichte centra.

SkinVision – Martijn Meijs sprak over de groeiende ziektelast van huidkanker, de wereldwijde digitale ontwikkelingen en pleitte voor het behoud van de regie. Hoe kunnen dermatologen hiermee omgaan en hoe kan het hen en de patiënt faciliteren ingeval van huidkanker? SkinVision speelt op deze behoefte in door middel van de risicoclassificatie; de patiënt krijgt een signaal welke huidafwijking nadere analyse behoeft. Momenteel onderzoekt men de betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en positionering van deze applicatie in het zorgpad huidkanker. Naast SkinVision zijn er veel andere internationale initiatieven die artificial intelligence gebruiken in de huidkankerzorg. Meijs bepleitte dat het een taak van dermatologen is dit te begeleiden, de regie te houden en te bedenken hoe dit het zorgpad huidkanker kan faciliteren.

Wat is bepalend voor het succes? 
Het is duidelijk dat een enkele blauwdruk voor DJZOJP of netwerkzorg niet bestaat. Succes valt of staat met het enthousiasme van en vertrouwen tussen deelnemers. Regionaal verschillen de behoeften. Het is de vraag of de beoogde bezuinigingen te realiseren zijn, met behoud of verbetering van de kwaliteit van zorg. Die kwaliteit zal, wat ons betreft, altijd leidend zijn, en daarvoor zijn betrokkenheid en behoud van regie van de beroepsgroep essentieel. En enig geduld. Zoals de tegeltjeswijsheid luidt die gastspreker en dagafsluiter Jos Burgers citeerde: “If you focus on cutting costs, quality will go down. If you focus on improving quality, costs will eventually go down.” [5]

Het was een inspirerende middag die nog tot laat, bij de borrel, voor discussie zorgde. Mocht u meer willen weten, de sprekers staan open voor vervolgcontact.

Literatuur 
1. https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/ Visiedocument %20Medisch%20Specialist%202025-DEF.pdf.
2. https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/wat-is-het.
3. Huber M, et al. How should we define health? Br Med J 2011;343(4163): 235-7.
4. van Hees CLM. Netwerkgeneeskunde in de dermatologie. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2019(29);8:44-5. 5. Solomon RJ. The physician manager’s handbook, 2nd edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett, 2008.

Correspondentieadres 

Bureau NVDV
E-mail: secretariaat@nvdv.nl