We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Voorwoord van de hoofdredacteur - Nieuw & Oud (2019-01)

ARTIKEL IN PDF

Voor u ligt het eerste exemplaar van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie van 2019 en tegelijkertijd het laatste exemplaar onder mijn hoofdredac- teurschap. Volgende maand zal ik tijdens de jaarlijkse voltallige redactievergadering het stokje overdragen aan Rob Beljaards. Reeds jarenlang een zeer gewaardeerd redactie- lid met tal van binnen de NVDV vervulde taken in de voor- geschiedenis en zonder academische werkzaamheden, opdat al dan niet vermeende belangenverstrengeling voorkomen wordt. Heb derhalve het volste vertrouwen dat hij een waardig opvolger is!

Maar liefst zeven jaar heb ik het hoofdredacteurschap met voldoening uitgevoerd (mede dankzij de fantastische onder- steuning door Laura Fritschy van het redactiesecretariaat) en deze tijd is zo snel voorbij gevlogen dat het per ongeluk zelfs een jaar langer dan gebruikelijk is geworden. De wijziging van uitgever -ook alweer precies een jaar geleden- zal hier mede debet aan zijn geweest. Maar de toenmalige drukte om dit geregeld te krijgen, heeft de NVDV gelukkig geen windeieren gelegd: de extra inkomsten uit advertenties vloeien sindsdien rechtstreeks in onze eigen kas. Waarmee onder andere nieuw onderzoek gefinancierd kan worden, waarvan de resultaten weer in dit tijdschrift gepubliceerd kunnen worden.

In die zeven jaar zijn een aantal nieuwe wijzigingen doorge- voerd die dus inmiddels weer oud zijn. Denk aan het invoeren van de populaire rubriek Praktijkvoering of Allergeen van de maand. Het verkleinen van de lettergrootte van de referenties en sowieso het inkorten van de papieren referentielijst, waar- door de leesbaarheid is toegenomen (en meer artikelen in één nummer passen). Het online plaatsen van losse artikelen, zodat ze beter te vinden zijn als patiënten, artsen of journalis- ten via Google een bepaalde zoekterm invoeren. De nieuws- gierig makende foto op de voorkant die ook elders in het nummer staat, waardoor we nooit meer een tekort aan coverfoto’s hebben. Maar het meest trots ben ik op het vast in de redactie opnemen van aios-leden, waardoor nu ieder uni- versitair centrum in Nederland in de redactie vertegenwoor- digd is. En waardoor er bij hun afstuderen steeds weer jonge, doch ervaren redactieleden voor de verschillende rubrieken beschikbaar komen en er altijd per definitie ‘verse’ redacteuren in spe aangevuld moeten worden…

Het meest trots ben ik op het vast in de redactie opnemen van aios-leden, waardoor nu ieder universitair centrum in Nederland in de redactie vertegenwoordigd is.

Zo is de cirkel weer rond. En hoop ik dat over drie à zes jaar alsnog een collega van onder de 40 de taak van hoofdredac- teur op zich wil nemen. Vers bloed is immers noodzakelijk om verbinding met de jongere generaties te blijven houden en de blik op de buitenwereld te verruimen. ‘Rust roest’ en ‘stilstand is achteruitgang’ zijn daarbij clichématige uitdrukkingen, maar er zit wel een kern van waarheid in. Alhoewel, de titel van mijn voorwoord uit 2018 luidde niet voor niets ‘Alles verandert en uiteindelijk toch weer niet’. Een dynamisch slingerende pendule is dan een betere metafoor!

Collega’s in de intra-/extramurale periferie en/of academie: uw bijdragen met artikelen, referaten, leerzame ziektegeschie- denissen en foto’s voor de rubriek Dermatologie in beeld blijven nog immer meer dan welkom. Bij voorbaat dank!
Opdat het tijdschrift ook in 2019 een sprankelende kennis- & inspiratiebron voor alle praktiserende dermatologen en een waardig representant van ons dynamische vakgebied blijft.

Mede namens alle redactieleden, mijn opvolger Rob Beljaards, Laura Fritschy (redactiecoördinator), Frits van der Heijden (grafisch vormgever) en Jannes van Everdingen & Frans Meulenberg (als uitgevers namens de NVDV) wens ik u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2019 toe!


W. Peter Arnold