We streven er naar
dat iedereen lekker
in zijn vel zit.

Artikelen

Wetenschap - Commentaar bij het onderzoek (2022-01)

Artikel in PDF
Bestuur VADV

Met veel interesse lazen wij het artikel van Sigurdsson et al. over de implementatie van EPA’s in de opleiding tot dermatoloog. De aios die volgens het nieuwe opleidingsplan sinds 1 januari 2019 worden opgeleid, doen steeds meer ervaring op met het werken met EPA’s. EPA’s maken het voor ons als aios mogelijk om op een verantwoorde manier zelfstandig handelingen uit te voeren, zodra niveau 4 voor een bepaalde EPA is behaald.

Per academisch centrum hebben wij als VADV geëvalueerd hoe aios het werken met EPA’s ervaren. Wij krijgen van aios overwegend positieve reacties terug die grotendeels overeenkomen met de resultaten van de enquête van Sigurdsson et al., ondanks het feit dat de respons op de enquête onder aios relatief laag is. De meeste bekwaam verklaarde aios mogen zelfstandig handelingen uitvoeren. Waar het voorheen een gewoonte was om over iedere nieuwe patiënt te overleggen met een supervisor, is de tendens nu steeds meer om te werken aan de hand van EPA-niveaus.

Een punt van aandacht blijft dat er in alle (academische en perifere) opleidingscentra uniform wordt gehandeld. Het zou voor iedere aios, onafhankelijk van welk centrum hij of zij werkt, mogelijk moeten zijn om geheel zelfstandig klinisch activiteiten uit te voeren mits daartoe bevoegd. De regel om altijd supervisie te vragen voor nieuwe patiënten wordt daarmee ondervangen. Een controlepatiënt die heeft gefaald op eerdere therapie is immers soms complexer dan een nieuwe patiënt.

Aios ervaren over het algemeen weinig problemen met het toekennen van een hoger EPA-niveau. Om te zorgen dat EPAniveaus adequaat worden geëvalueerd achten wij het wenselijk om de EPA’s standaard onderdeel te laten zijn van periodieke opleidingsgesprekken.

Correspondentieadres 

Bestuur VADV
E-mail: vadv@nvdv.nl