Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten

Dupilumab bij kinderen van 6 tot 11 jaar met CE (standpunt)

Standpunt in PDF

Dit standpunt is opgesteld door de domeingroep Allergie en Eczeem in samenwerking met de domeingroep kinderdermatologie. Het standpunt bevat aanbevelingen voor het voor­schrijven van dupilumab aan kinderen (leeftijd 6-11 jaar) met constitutioneel eczeem (CE)

Achtergrond

Dupilumab, een IL4 en IL13-receptor antagonist, is de eerste biological die beschikbaar kwam voor de behandeling van constitutioneel eczeem (CE). [1] Dupilumab wordt sinds januari 2018 vergoed voor de behandeling van volwassen CE-patiënten die onvoldoende reageren op lokale therapie en bij therapiefalen op ten minste één oraal immunosuppressi­vum (gebruik minimaal 4 maanden). [2,3] Sinds september 2019 vergoeden zorgverzekeraars het middel ook voor adoles­centen (leeftijd 12-17 jaar) met matig-ernstig CE die onvoldoen­de effect hebben van intensieve lokale therapie of waarbij het afbouwen van dermatocorticosteroïden naar een veilig onderhoudsschema niet lukt. [3,4] Eind 2020 kwam dupilumab ook beschikbaar voor de behandeling van kinderen (leeftijd 6-11 jaar) met ernstig CE. 

Aanbevelingen

Indicatiestelling
Dupilumab is geïndiceerd voor kinderen met ernstig CE van 6-11 jaar die onvoldoende respons hebben op intensie­ ve lokale therapie die gepaard ging met goede instructie en begeleiding, of wanneer het niet mogelijk is de lokale therapie af te bouwen naar een veilig onderhoudsschema conform de Leidraad Dermatocorticosteroïden. [s] Dit is de populatie kinderen die behandeld wordt of in aanmerking komt voor systemische immunosuppressieve/immunomo­ dulerende therapie. [6]

Start behandeling in expertise centra
In overeenstemming met het Standpunt voorschrijven van dupilumab bij adolescenten van de NVDV [4] adviseren de domeingroepen de indicatiestelling en start van dupilumab bij kinderen te beperken tot gespecialiseerde centra voor de behandeling van CE bij kinderen, te weten de afdeling dermatologie van het UMC Amsterdam (locatie AMC), UMC utrecht (WKZ), Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc Nijmegen en Maastricht UMC.

Registratie in landelijk register
De domeingroepen allergie en eczeem en kinderdermatologie adviseren om de kinderen die starten met dupilumab op te nemen in één van de landelijke registers, te weten BioDay (www.bioday.nl) of TREAT NL (www.treatregister.nl).

Follow up
De vervolgbehandeling vindt bij voorkeur plaats in een gespecialiseerd CE-centrum om via goede registratie in één van de landelijke registers meer ervaring op te doen en meer data te verzamelen over de behandeling van kinderen met dupilumab.

Monitoring
Aangezien er nog weinig langetermijn effectiviteitsdata en veiligheidsdata beschikbaar zijn voor deze jonge groep patiënten, is het advies eenvoudige laboratoriummonito­ ring uit te voeren en de kinderen intensief te monitoren wat betreft klinische scores, symptomen, kwaliteit van leven en bijwerkingen (cave oogklachten [7,8] en eosino­ filie) conform de richtlijn Constitutioneel eczeem voor volwassenen van de NVDV en de twee bovengenoemde landelijke registers.

Geen toetsing
Door indicatiestelling en starten van de behandeling te centraliseren in de gespecialiseerde centra zijn de leden van de beide domeingroepen van mening dat de indicatie voor starten van dupilumab niet hoeft af te wijken van het label en dat er geen toetsing hoeft plaats te vinden. Het voorschrijven van dupilumab bij volwassen is niet beperkt tot de gespecialiseerde centra CE. Om die reden zijn er een aantal centrum- en patiëntcriteria opgesteld voor het star­ ten met dupilumab bij volwassenen. Door indicatiestelling en start van dupilumab bij kinderen te beperken tot de gespecialiseerde centra achten de domeingroepen deze toetsing niet noodzakelijk voor de start van dupilumab bij kinderen.

Onderbouwing
Constitutioneel eczeem in de leeftijdsgroep 6-11 jaar is bij het merendeel van de patiënten goed te behandelen met loka- le therapie, mits de behandelaar voldoende tijd en energie investeert in voorlichting en begeleiding. (9] Er is een kleine groep kinderen die in aanmerking komt voor systemische immunosuppressieve/immunomodulerende behandeling . (9] Verreweg het grootste deel van deze kinderen wordt momenteel behandeld in een gespecialiseerd centrum waar

voldoende ervaring is met het gebruik van orale immunosup­ pressiva of biologics bij kinderen en die deelnemen aan één van de eerdere genoemde landelijke registers. Deze expertise is ons inziens noodzakelijk voor het stellen van de indicatie voor dupilumab en het opstarten van deze behande ling.

Mede gezien het feit dat de oogheelkundige bijwerkingen ook gerapporteerd zijn in de studies met dupilumab bij kinderen met CE is het raadzaam de behandeling eveneens in de gespe­ cialiseerde centra te laten plaatsvinden . [8] Door het opnemen van de kinderen behandeld met dupilumab in één van de landelijke registers (BioDay of TREAT NL) zullen de komende jaren belangrijke effectiviteit- en veiligheidsdata beschikbaar komen.

Datum bestuurlijke vaststelling: 15 januari 2021
Datum publicatie NTvDVnummer (februari} 2021

Correspondentieadres

Domeingroep Allergie en Eczeem, domeingroep Kinderdermatologie
E-mailsecretariaat@nvdv.nl