Dé expert
voor huidproblemen

Leidraden

Taakherschikking (leidraad)

Leidraad in PDF

Datum vaststelling: 2022
Contactadres: secretariaat@nvdv.nl

De zorg in Nederland is continu in beweging. Vanwege onder andere toename van de zorgvraag door de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel, is vanuit VWS het proces van taakherschikking ingezet. Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Met als doel om, onder anderen, de inzet van arts-ondersteuners (PA/VS) te professionaliseren. De achterliggende gedachte is dat niet iedere hulpvraag zo complex is dat een medisch specialist die moet behandelen. Door een aantal taken in specifieke deelgebieden door een PA/VS te laten uitvoeren, kan de medisch specialist zich richten op andere zorgvragen. Taakherschikking concentreert zich daarom in de regel op routinematige of laagcomplexe zorg, met waarborging van supervisie door een medisch specialist. De achterliggende gedachte van taakherschikking past bij de trendterm ‘de juiste zorg op de juiste plek’.  Sinds 2015 hebben PA/VS de mogelijkheid zelfstandig zorg te registreren en te declareren in het kader van deze taakherschikking. Sindsdien zijn met de wetenschappelijke verenigingen van verschillende medische specialismen werkdocumenten en handreikingen gemaakt om de samenwerking tussen arts-specialist en de PA/VS binnen diverse specialismen te omschrijven. Binnen deze kaders is het de bedoeling dat men op lokaal niveau specifiekere afspraken maakt over het takenpakket voor de individuele PA/VS.  Omdat in de afgelopen jaren er diverse wijzigingen zijn opgetreden en deze veranderingen gevolgen hebben voor de dermatologen in organisatie, juridische aspecten en governance is het bestaande standpunt Taakherschikking en substitutie uit 2015 van de NVDV geüpdatet in de vorm van deze leidraad. Deze leidraad heeft als doel de kwaliteit van dermatologische zorg te waarborgen door middel van werkafspraken over hoofdbehandelaarschap (regiebehandelaar), de verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende partijen en de afbakening van laag- en hoogcomplexe zorg. Deze werkafspraken dienen ook voor de patiënt duidelijk te zijn.   

Werkgebied dermatologie
Dermatologische zorg vindt meestal plaats in een poliklinische setting en kent een breed scala aan verwijzingen. Daar waar in klinische vakken PA/VS ingezet worden op veelal klinische taken, is voor de PA/VS dermatologie met name een poliklinische taak weggelegd. De invulling hiervan verschilt per praktijk, waarbij er ook een groot verschil is tussen academische en perifere polikliniek. Ook het deelgebied van de dermatologie waar een PA/VS een rol in kan spelen, verschilt per praktijk. Een aantal handvatten over de organisatie hiervan en het belang van het maken van goede werkafspraken komen in deze leidraad aan de orde.