Wij weten dat
elke huid en patiënt uniek is
U gelukkig nu ook.

Wetenschap & Innovatie

Kennisagenda

Kennisagenda 

Van de helft van de medische behandelingen is de winst voor de gezondheid niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en/of niet aangetoond. Dat wil niet zeggen dat een dergelijke behandeling niet goed is, maar dat de uitkomst van die behande­ling wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is in relatie tot de indicatie. Een actu­eel voorbeeld in de dermatologie zijn de ureumpreparaten. Een andere aanwijzing dat de bewijskracht van een behandeling vaak nog gering is, is dat in richtlijnen vaak minder dan de helft van de conclusies een bewijskracht van niveau 1 of niveau 2 krijgt. Voor de dermatologische richtlijnen ligt dit zelfs rond de 40%. Dit zijn onze kennishiaten. De NVDV vindt het van groot belang bekend te zijn met de eigen kennishiaten.

Om een begin te maken en de wetenschappelijke basis van de dermatologie te versterken ging een werkgroep in februari 2017 van start met het opstellen van een eerste Kennisagenda Dermatologie, met als doel te komen tot een agenda met een beschrijving van tien hoogst geprioriteerde kennishiaten binnen dermatologie. Een belangrijke voorwaarde was dat het geen zorginnovatie betrof en dat het haalbaar is om het hiaat via onderzoek in te vullen. Het opstellen van een kennisagenda maakt onderdeel uit van het proces van zorgevaluatie waarbij de Kennisagenda de eerste stap behelst.

Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een (be)handeling(en) die reeds onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of iemand inderdaad baat heeft bij een bepaalde behandeling, en welke behandeling(en) de voorkeur verdient, niet alleen uit oogpunt van de individuele patiënt, maar ook als groep wanneer een behandeling(en) gebudgetteerd is en keuzes moeten worden gemaakt.