Dé expert
voor huidproblemen

Standpunten

Nieuwe geneesmiddelen procedure (standpunt)

Procedure nieuwe of add-on geneesmiddelen in PDF 
Flowchart in PDF

Datum vaststelling: 26-05-2023
Contactadres: secretariaat@nvdv.nl

Procedure standpunt nieuwe/add-on geneesmiddelen NVDV. Voor nieuwe geneesmiddelen en geneesmiddelen met een indicatie uitbreiding die mogelijk een plaats verdienen in richtlijnen.

Aanvragen voor een standpunt nieuwe/add-on geneesmiddelen dient men te sturen naar het bureau van de NVDV2. Vervolgens treedt onderstaande procedure in werking.
o De NVDV is eigenaar van het standpunt en formeel verantwoordelijk.
o Het bureau NVDV bewaakt de procedure en het tijdspad.
o De gehele procedure duurt ongeveer 12 weken. Dit wordt vooraf door het bureau aan de aanvrager medegedeeld.

StapActiepunt          Tijdindicatie 
1

Het bureau/de arts-onderzoeker NVDV checkt of de documentatie volledig is:
o Positieve CHMP opinie
o Publicaties van relevante studies
o SmPC rapport (optioneel)

Indien dit het geval is wordt de aanvraag incl. documentatie door het bureau voorgelegd aan de Commissie Dure Geneesmiddelen. Zij bepalen of het standpunt geschreven dient te worden en welke domeingroep hiervoor verantwoordelijk is.

          2-5 dagen
2

Na honorering van het verzoek:
o Het bureau/de arts-onderzoeker NVDV informeert het bestuur van de aanvraag.
o Het bureau/de arts-onderzoeker NVDV vraagt de domeingroep een standpunt te schrijven samen met een arts-onderzoeker vanuit de NVDV.
o Alle auteurs vullen een belangenverklaring in en sturen die naar het bureau NVDV. Het bureau NVDV weegt af of een belangenverklaring dient te worden voorgelegd aan de Commissie Dure Geneesmiddelen.

Als het verzoek niet gehonoreerd wordt:
o Het bureau NVDV informeert de aanvrager (eventueel met onderbouwing)

          1 week
3

De arts-onderzoeker schrijft de literatuuruitwerking. Onderdelen daarvan zijn:
o Beoordeling van het risico op bias volgens reguliere instrumenten
o Beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat3 volgens GRADE|
o Samenvatting van de resultaten
o GRADE evidence profiel

De literatuuruitwerking gaat naar de domeingroep.

          1-2 weken
4

De domeingroep wijst vervolgens 1 of 2 personen aan die de documentatie beoordelen en een concept standpunt opstellen.

Voor de domeingroep is het volgende van belang:
o Het concept standpunt wordt afgestemd met de gehele domeingroep, waar van toepassing de richtlijnwerkgroep en de Commissie Dure Geneesmiddelen

Ter overweging:
o Breng waar dat van belang is een advies uit over de concentratie van zorg.


          2 weken
5Het bureau legt het concept standpunt ter becommentariëring voor aan de leden van de NVDV en deelt het concept standpunt waar van toepassing met het Zorginstituut Nederland, de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) en/of de Commissie Beoordeling Oncologische Middelen (CieBOM).


          3 weken
6

Het bureau/de arts-onderzoeker NVDV verzamelt en verwerkt het commentaar en stuurt dat door naar de domeingroep. Het is aan de domeingroep om eventuele wijzigingen door te voeren.


          1 week
7

Het bureau/de arts-onderzoeker NVDV legt het standpunt voor aan de Cie Dure Geneesmiddelen ter accordering.


          1 week
8

De Commissie Dure Geneesmiddelen legt het standpunt voor aan het bestuur ter accordering.

Het standpunt wordt door het bureau (na akkoord bestuur) op de website van de NVDV geplaatst en gedeeld met de betrokken partijen:
o Het standpunt wordt omgezet naar een vast format
o Het standpunt wordt als PDF op de website geplaatst|
o Het standpunt wordt op korte termijn opgenomen in de betreffende richtlijn
o Het standpunt wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV)
o Het standpunt wordt teruggekoppeld aan de aanvrager
o Het standpunt wordt informerend naar ZN en de CieBAG gestuurd

          1 week

Het standpunt nieuwe geneesmiddelen wordt daarnaast ook z.s.m.gepubliceerd in het NTvDV.
Totaal aantal weken12


1. De aanvrager voor een standpunt nieuwe geneesmiddelen is bijvoorbeeld:
o Een arts
o Een patiëntvereniging
o Een farmaceutisch bedrijf Echter zal het initiatief voor het schrijven van een standpunt hoofdzakelijk uit de Commissie Dure Geneesmiddelen en/of de domeingroepen zelf komen.

2. Contactgegevens bureau NVDV:
Emailadres: secretariaat@nvdv.nl
Adres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

3. Uitkomstmaten
De uitkomstmaten zullen zoveel mogelijk worden afgestemd met de bestaande richtlijn.

4. De volgende punten dienen opgevolgd te worden wanneer er een advies uitgebracht wordt over de concentratie van zorg:
o Criteria waaraan een centrum moet voldoen om de betreffende zorg uit te kunnen voeren
o Er worden geen specifieke centra genoemd
o Een onderbouwing voor de concentratie van zorg

5. Vast format
Het standpunt wordt aangevuld met de volgende gegevens alvorens het wordt omgezet naar een vast format: naam van de betreffende domeingroep(en), naam van de betrokken arts-onderzoeker, datum van akkoord bestuur, publicatiedatum en waar van toepassing het versienummer.

6. Standpunt opnemen in de richtlijn
Geneesmiddelen die een plaats verdienen in de richtlijn, worden zo snel mogelijk opgenomen in de betreffende richtlijn. Uiteindelijk zal de richtlijntekst het standpunt vervangen wanneer deze herzien wordt.

7. De rol van de ALV
Het standpunt wordt voorgelegd aan de eerstvolgende ALV ter goedkeuring. Bij akkoord wordt dit als zodanig opgenomen in het standpunt met datum van goedkeuring.

8. Terugkoppeling naar aanvrager
Het is niet wenselijk dat het standpunt wordt teruggekoppeld naar de aanvrager (in het geval deze de industrie betreft) alvorens het standpunt op de website is gepubliceerd.

9. Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG)
De CieBAG gebruikt het standpunt (voor add-on geneesmiddelen) van de NVDV eventueel als basis voor hun eigen standpunt.

10. NTvDV
In het tijdschrift staan als auteurs vermeld ‘de domeingroep’ en de betrokken arts-onderzoeker met als correspondentieadres: secretariaat@nvdv.nl.

Verklarende woordenlijst 

NVDVNederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
CHMPCommittee for Medicinal Products for Human Use (het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het European Medicines Agency (EMA))
SmPCSummary of Product Characteristics (samenvatting van de productkenmerken)
GRADEGrading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (voor het graderen van bewijs)
ZNZorgverzekeraars Nederland
CieBAGCommissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen
NTvDVNederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
CieBOMCommissie Beoordeling Oncologische Middelen