Ons werk vergt
inlevingsvermogen
en doortastendheid

Opleiding en Nascholing

Accreditatie

Persoonlijk elektronisch dossier

Vanaf januari 2008 kunnen dermatologen hun persoonlijk digitaal dossier via GAIA bijhouden. 

* Om uw account te activeren heeft u uw BIG-registratienummer nodig. Deze kunt u hier eenvoudig opzoeken.
Als arts bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de behaalde accreditatie-uren in uw persoonlijk dossier.

Accreditatie aanvragen


Algemene bij- en nascholing

Voor accreditatie van algemene bij- en nascholing is de NVDV aangesloten bij het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS). Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgstelsel, communicatie, medische ethiek en gezondheidsrecht. Het ABMS hanteert andere tarieven en procedures dan voor specifieke bij- en nascholing. 

Bij- en nascholing dermatologie

Accreditatie-aanvragen voor specifieke bij- en nascholing kunnen vanaf januari 2008 uitsluitend via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie GAIA worden ingediend.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie http://www.cgr.nl/
De NVDV is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

Puntentoekenning

De NVDV is sinds 2008 aangesloten bij de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). Geaccrediteerde bijeenkomsten vanaf 2008 zijn in GAIA opgenomen. Bijeenkomsten van vóór 2008 kunt u zelf toevoegen aan uw persoonlijk dossier.

1. Deelname aan binnenlandse nascholingsbijeenkomsten

1.1. Binnenlandse nascholingsbijeenkomsten

Bij eenmalige digitale bijeenkomsten stelt de NVDV een aantal voorwaarden, hierbij wordt ABAN als uitgangspunt genomen. Er is bijv. een verplichte hoeveelheid interactie (stellingen, vragen e.d.) tijdens het online event en er dient een toets te worden afgenomen na afloop. Het gaat daarbij alleen om éénmalige bijeenkomsten, niet om e-learning (ingangsdatum 5-11-2020)

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt (internationale norm EACCME);
 • maximaal 8 punten per dag (afwijkend van internationale norm EACCME);
 • maximaal 30 punten per meerdaagse bijeenkomst (afwijkend van internationale norm EACCME);
 • de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

1.2. Refereerbijeenkomsten academische centra

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt met een maximum van 20 punten per jaar
 • de refereerbijeenkomst is bij-/nascholing, en conform overige bij-/nascholing toegankelijk voor elke dermatoloog
 • de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA

1.3 Ledenvergadering wetenschappelijke vereniging

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt

1.4 Nascholing buiten eigen vakgebied.

Het gaat hierbij om nascholing buiten het eigen vakgebied, die is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging van een erkend geneeskundig specialisme of erkend artsenprofiel met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG.
Bij een herregistratie-eis van 200 accreditatie-uren nascholing per 5 jaar komt dat neer op maximaal 50 accreditatie-uren (25% van 200 = 50). Bij een kortere herregistratieperiode wordt het aantal accreditatie-uren dat mag worden behaald navenant naar beneden bijgesteld (het gaat immers om een percentage).

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
 • maximaal 8 punten per dag;
 • maximaal 30 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst.

2. Buitenlandse nascholingsbijeenkomsten

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; Alleen voor een gevolgd klokuur mag 1 nascholingspunt gerekend worden.
 • maximaal 8 punten per dag;
 • maximaal 30 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst.

De Commissie Accreditatie verleent op voorhand nascholingspunten aan geaccrediteerde bijeenkomsten van buitenlandse dermatologische beroepsverenigingen (o.a. van de EADV, AAD, BAD). Leidraad hierbij is de puntentoekenning door de dermatologische beroepsvereniging. De arts is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat). Er is (nog) geen automatische koppeling met de GAIA. Het aantal gevolgde klokuren dient men zelf bij te houden. Bij sommige buitenlandse nascholing krijgt men een overzicht van het aantal gevolgde klokuren nadien toegestuurd per e-mail.
De arts dient het bewijs van deelname en het aantal gevolgde klokuren/accreditatiepunten zelf toe te voegen aan de GAIA.

3. Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten

De Commissie Accreditatie stelt als leidraad dat voor elk van de volgende onderdelen (3.1 t/m 3.7) maximaal 25% van het totaal aantal voor herregistratie benodigde puntenaantal kan worden behaald.

3.1  E-learning

 • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
 • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 30 minuten en maximaal 75 minuten;
 • een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend);
 • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren;
 • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

3.2. Auteurschap

 • een artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed);
 • in aanvulling hierop worden ook publicaties in het Ned Tijdschr Dermatol Venereol geaccrediteerd;
 • aan de auteur(s) worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur: 10 punten, tweede en verdere auteurs: 5 punten;
 • bij de aanvraag voor herregistratie is de arts is verantwoordelijk voor het aanleveren van een abstract van het betreffende artikel. Uit het abstract moet blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft.

3.3. Voordracht

 • de voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de RGS;
 • onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt. Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding beloond. Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet;
 • per voordracht ontvangt de arts forfaitair 3 punten;
 • als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor in totaal toch niet meer dan 3 accreditatiepunten worden behaald (ook niet als de bijeenkomst zich over meerdere dagen uitstrekt);
 • voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts eenmaal punten worden verkregen;
 • als een arts zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker;
 • bij de aanvraag voor herregistratie is de arts is verantwoordelijk voor het aanleveren van een nascholingsprogramma, waaruit blijkt waar (locatie) en wanneer (datum) de voordracht gehouden is;
 • de arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een geaccrediteerde bijeenkomst.

3.4. Eigen promotie

 • 40 nascholingspunten na afronding van de promotie, toegekend op de datum van de promotie.

3.5. Deelname aan richtlijncommissie

 • Deelname aan een richtlijncommissie wordt eenmalig beloond met accreditatiepunten. Als richtlijn geldt forfaitair 10 punten.

3.6  Deelname Mohs’ opleiding (per 1-1-2015)

 • Aan een volledig afgeronde Mohs’ opleiding wordt forfaitair 10 punten, toegekend op datum van inschrijving  bij de European Society for Micrographic Surgery.

3.7  Hoofdredacteurschap (per 1-1-2015)

 • Aan het Hoofdredacteurschap van het tijdschrift van de NVDV wordt forfaitair 10 accreditatiepunten per jaar toegekend, met een maximum van 40 punten per herregistratieperiode van 5 jaar. Jaarlijks dient een lijst van alle redactionele activiteiten/ artikelen toegevoegd te worden in GAIA.

3.8. Deelname aan vergaderingen Domeingroepen (per 22-11-2018)

 • Deelname aan een vergadering van een Domeingroep wordt beloond met 1 accreditatiepunt per uur vergaderen, met een maximum van 50 punten per herregistratie van 5 jaar.  Jaarlijks dienen de presentielijsten van de vergaderingen toegevoegd te worden in GAIA.

4. Herregistratie op basis van daadwerkelijk gevolgde activiteiten

 • Iedere arts voert ten behoeve van zijn herregistratie uitsluitend accreditatiepunten op van activiteiten die hij daadwerkelijk heeft bijgewoond of uitgevoerd (alleen daadwerkelijk bijgewoonde of uitgevoerde activiteiten dragen bij aan de bekwaamheid als praktiserend arts).

5. Uitgesloten van puntentoekenning

 • Individuele refereerclubs, abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften, samenstellen/organiseren van e-learning en opponeren bij een promotie worden niet gehonoreerd. In alle gevallen anders dan in deze richtlijn beschreven is het oordeel van de Commissie Accreditatie richtinggevend.