Dé expert
voor huidproblemen

NVDV

Statuten

Documenten:
- Statuten
- Huishoudelijk reglement NVDV 2020
- Privacy statement
- Regeling vacatiegelden commissies domeingroepen en werkgroepen *
- Formulier vacatiegelden / presentielijst
- Machtigingsformulier incasso contributie
- Leidraad medisch adviseur

Jaarverslagen:
- Jaarverslag 2020 
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2018


Digitaal vergaderen en vacatiegelden
De Coronacrisis laat diepe sporen na in de maatschappij. Zo is fysiek vergaderen nagenoeg onmogelijk. Dit raakt ons allemaal, dus ook de domeingroepen en commissies. Met elkaar van gedachten wisselen om te komen tot een advies of standpunt blijft noodzakelijk. Hoe daarmee om te gaan, ook in relatie tot vacatiegelden? Het bestuur stelt voor 2020 bij deze een tijdelijke regeling voor. Afhankelijk hoe zich het telefonisch of zoom-vergaderen zich ontwikkelt in termen van daadkracht, inzet en efficiëntie, hoopt het bestuur voor volgend jaar een definitieve regeling te kunnen opstellen.

De regeling vacatiegelden voor vergaderingen van domeingroepen en commissies blijft op hoofdpunten ongewijzigd. Dat geldt onder andere voor het maximum aantal vergaderen waarvoor vacatiegelden worden uitgekeerd. Verfijning is echter nodig gelet op de tendens/noodzaak meer digitaal te vergaderen. Kern blijft ook: de belastingdienst eist een onderbouwing voor de uitbetaling van vacatiegelden. Zonder onderbouwing mag de NVDV geen vacatiegelden uitkeren. Onderbouwing gebeurt bij fysieke vergaderingen via het invullen en paraferen van een presentielijst. Bij online-vergaderen is dat uiteraard niet mogelijk. Voor die vergaderingen gelden de volgende regels: iemand maakt notulen van het overleg, inclusief een lijst met deelnemers. Dat verslag gaat naar het bureau, via Virginia Hercules (v.hercules@nvdv.nl). Het bureau handelt dan verder alles af.

Overigens willen we het belang van fysieke vergaderingen blijven benadrukken. Een zoom- of video-vergadering kan zich in termen van efficiëntie tot op heden niet meten met een live-bijeenkomst. Zodra de maatschappelijke omstandigheden zich min of meer hebben genormaliseerd, hoopt het bestuur hierin een werkbare balans te vinden. Zo kunnen we ons vooralsnog voorstellen dat een balans van 1 : 1 heel werkbaar zou kunnen zijn (dus voor de helft fysieke vergaderingen met aanvullend hieraan voor de helft digitale bijeenkomsten).

Lidmaatschap en contributie

Toetreden als lid van de NVDV

Voor het gewone, buitengewone, en aspirant lidmaatschap moet men aangemeld worden bij de secretaris van het bestuur, waarbij de kandidatuur door drie gewone leden gesteund moet worden. 

 • De secretaris maakt de naam van de kandidaat bekend in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering. 
 • Mochten er voor het begin van de vergadering geen schriftelijke bezwaren zijn ingekomen dan wordt het kandidaat-lid geacht met algemene stemmen te zijn toegelaten.
 • In geval er bezwaren zijn binnengekomen, worden deze onderzocht door een daartoe in te stellen ballotagecommissie van drie gewone leden. Deze commissie wordt door de algemene vergadering gekozen en brengt in de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit. Voor een geldig besluit tot toelating is alsdan een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen vereist. 
 • Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van ten minste twee derde deel der geldig uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur (dat daarover advies inwint bij een door haar aangewezen, uit niet-bestuursleden bestaande commissie, welke ten minste uit drie en ten hoogste uit vijf gewone leden bestaat) of van ten minste vijfentwintig gewone leden.

Tarieven lidmaatschap

Lidmaatschap Tarief 2020
a) Gewone leden € 1.420 inclusief bijdrage FMS
b) Buitengewone leden € 190
c) Ereleden € 0
d) AIOS € 270
e) Gepensioneerde leden € 190


 1. De rechten van de leden in de categorie b-e zijn dezelfde als die van de gewone leden, met dien verstande dat uitsluitend gewone leden (waaronder begrepen gewone leden die tot erelid zijn benoemd) stemrecht in de algemene vergadering hebben. Aspirant-leden kunnen zitting nemen in het Concilium Dermatologicum et Venereologicum.

 2. Gewone leden kunnen zijn zij die ingeschreven zijn als dermatoloog in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.

 3. Als AIOS worden toegelaten zij die in Nederland opgeleid worden bij een erkende opleider in de dermatologie en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Arts-assistenten Dermatologie en Venereologie.

 4. Rustende leden zijn gewone leden die hun werkzaamheden in de dermatologie hebben beëindigd, en zich als zodanig aanmelden bij de secretaris van het Bestuur.

 5. Buitengewone leden kunnen zijn:
  a) Nederlanders die buiten Nederland daadwerkelijk als dermatoloog werkzaam zijn;
  b) buitenlandse dermatologen;
  c) zij die universitair gevormd zijn en zich in Nederland als hoofdtaak met experimenteel onderzoek op het gebied van de dermatologie bezighouden.

 6. Ereleden kunnen zijn zij die zich op grond van hun werk voor de vereniging of voor de dermatologie in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt.

Machtiging incasso contributie

Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid om de contributie per automatische incasso af te laten schrijven. Van deze mogelijkheid maken al veel leden gebruik. Een aantal verkiest om zelf de contributie over te maken. 

Voor leden die zelf de contributie over wensen te schrijven, geldt de regel dat indien de contributie niet betaald wordt binnen 2 maanden na de ALV waarop de contributie wordt vastgesteld, er € 25 administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

 • De verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de ALV waarop de contributie werd vastgesteld. 
 • Betaling van contributie via automatische incasso: geen extra kosten.
 • Betaling van contributie via overschrijving: geen extra kosten indien wordt betaald binnen 2 kalendermaanden.
 • Betaling van contributie via overschrijving tussen 2 en 4 kalendermaanden: € 25 administratiekosten. 
 • Betaling van contributie via overschrijving na 4 kalendermaanden doch nog binnen het lopende contributiejaar: € 100 boete. 
 • Betaling van contributie van een bepaald contributiejaar via overschrijving in het daaropvolgende kalenderjaar: € 200 boete.
 • Indien de contributie van een bepaald contributiejaar op het einde van het daaropvolgende kalenderjaar nog niet is voldaan, volgt royement.

Het bestuur vertrouwt erop dat alle leden hun contributieverplichtingen op tijd nakomen, zodat we niet tot het heffen van boetes hoeven over te gaan. 

Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a) Door overlijden;
  b) door opzegging door het lid;
  c) door opzegging namens de vereniging;
  d) door ontzegging.

 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.

 3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

 4. De status van aspirant-lid zal door opzegging namens de Vereniging door het Bestuur eindigen wanneer het aspirant-lid ingeschreven wordt als dermatoloog in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, en dit door het assistentlid aan het Bestuur is gemeld.

 5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de 3 beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich ter algemene vergadering te verdedigen.